Disclaimer

Wettelijke vermeldingen

Intellectuele eigendom 

Alle merken, auteursrechten, octrooien, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde aan Medgenix Benelux NV. De website www.medgenix.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Medgenix Benelux NV de auteursrechten en rechten van de producent bezit. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Medgenix Benelux NV.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van overeenstemmende tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Medgenix Benelux NV.

Beperking van aansprakelijkheid

Medgenix Benelux NV verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. 

Medgenix Benelux NV levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Medgenix Benelux NV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Medgenix Benelux NV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere websites waarmee hyperlinks worden gelegd. 

Bescherming van de privacy

Medgenix Benelux NV heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy op deze pagina. 

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Medgenix Benelux NV, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. 

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 

Op deze website van Medgenix Benelux NV worden persoonsgegevens verzameld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u wanneer u informatie vraagt. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Medgenix Benelux N.V. (Vliegveld 21, 8560 Wevelgem). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van Medgenix Benelux N.V. 

Indien u informatie over de Medgenix -producten en -diensten niet wenst te ontvangen, kan u onderaan deze tekst lezen hoe u uw privacykeuze kenbaar kan maken. 

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Medgenix Benelux NV op bovenvermeld adres.

Beveiliging 

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

De databanken van Medgenix Benelux NV kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van Medgenix Benelux NV. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld of tenzij de wet de mededeling van uw gegevens vereist. 

Cookies 

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe uw computer te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van deze website kan vergemakkelijken. Zo worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browserinstellingen weigeren.

MEDGENIX BENELUX n.v. • Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgium • T +32-(0)56.42.67.11, F +32-(0)56.41.45.12