Visie, missie en waarden

Bedrijfsmissie

Bij Medgenix hebben we in de loop der jaren onze activiteiten uitgebouwd binnen de farmaceutische en de cosmetische sector. Als fabrikant van heel wat gezondheidsproducten die verdeeld worden naar groothandelaars en apothekers over heel Europa, nemen wij onze verantwoordelijkheid ernstig op. Wij streven daarbij een duidelijk missie na:

We produceren kwalitatief hoogstaande gezondheidsproducten, met aandacht voor een klantgerichte dienstverlening, een open communicatie en met een hoge mate aan flexibiliteit. We beogen een lange termijn relatie met al onze partners. We zijn begaan met uw project!drijfsvisie

Bedrijfsvisie

Innovation and Initiative lead towards a dynamic and pleasant working environment.
Innovatie en initiatief dragen bij tot een dynamische en aangename werkomgeving.

Commit to work “solution driven”
Toegewijd om oplossingsgericht te werken

Achieve the highest level of customer satisfaction
Het hoogste niveau van klantentevredenheid bereiken

Responsible use of resources
Verantwoord gebruik maken van beschikbare middelen

Excellent Corporate Citizen
Uitmuntend groepsengagement

First time right
Van meet af aan juist

Only teamwork can lead to success
Enkel samenwerking kan tot succes leiden

Respect is earned by a job well done
Respect verdien je door goed werk af te leveren

Quality first
Kwaliteit boven alles

Bedrijfswaarden

Respect

We tonen respect voor de mensen waarmee we samenwerken. We gaan vriendelijk en beleefd met elkaar om. We letten op ons taalgebruik, vertonen geen pestgedrag en laten ook niet toe dat anderen gepest worden. We gaan niet uit profileringsdrang of eigen belang collega’s ondermijnen. We hebben respect voor het werk van een collega. We hebben respect voor de persoonlijke bezittingen van collega’s. We respecteren de privé sfeer van collega’s en vermijden roddels. Nieuwe medewerkers worden hartelijk onthaald en heten we welkom. Elke dag start met een vriendelijk woord en een glimlach.

We vertonen verantwoordelijk gedrag, met respect voor de hoge kwaliteitsnormen die onze activiteit vergt. We creëren een veilige werkomgeving, respecteren alle bedrijfsprocedures en handelen milieubewust.

We dragen zorg voor de bedrijfsinfrastructuur, de machines en instrumenten. We vermijden elke vorm van verspilling en gaan verantwoord om met de bedrijfsmiddelen. We gaan op zoek naar manieren om efficiënt en economisch verantwoord te werken.

We tonen respect voor de mensen van de hiërarchische lijn. We hebben respect voor de mensen die verantwoordelijkheid opnemen en ondermijnen hun gezag niet.

We houden de naam en faam van het bedrijf in eer en brengen de firma niet in diskrediet. We hebben respect voor de klantvriendelijke politiek van het bedrijf en voor al onze handelspartners.

We hebben respect voor de bedrijfsdoelstellingen, missie, visie en waarden. We zijn betrokken en nemen onze verantwoordelijkheid. We aanvaarden geen gedrag dat indruist tegen onze waarden of bedrijfspolitiek, reageren hierop en zijn zelf ook aanspreekbaar op ons gedrag.

Communicatie

We kiezen voor een open en eerlijke communicatie. We zijn transparant over onze manier van werken en communiceren op een duidelijke en respectvolle manier. Dit betekent dat wij steeds op een directe en voldoende assertieve wijze communiceren. We gaan nooit achterbaks te werk, praten niet achter iemands rug om en roddelen niet.

Wij zijn transparant, ook wanneer onze handelingen een impact hebben op de kwaliteit van de door ons geproduceerde producten. Fouten en afwijkingen worden niet verdoezeld maar in alle openheid en in een constructieve sfeer besproken.

We beseffen dat wij het bedrijf vertegenwoordigen en dat wij in elk contact met externen een beleefde, vriendelijke en respectvolle communicatie dienen toe te passen.

We denken na over wat we willen zeggen en over de gevolgen van wat we zeggen. We staan steeds stil bij hoe onze boodschap overkomt bij de ander.

Conflictsituaties worden in alle rust en met respect voor elkaars mening uitgepraat. We geloven dat we problemen kunnen oplossen door hier samen over te spreken en over na te denken. We stellen ons open voor elkeen die een probleem of voorstel wenst te bespreken.

We aanvaarden constructieve kritiek zonder die persoonlijk op te vatten. We gaan steeds uit van de positieve intenties van onze collega’s en gaan daarom met wederzijds vertrouwen op zoek naar een opbouwende dialoog. We geven geen kritiek op elkaar als persoon.

We luisteren naar de ander voor we zelf spreken of een oordeel vormen. We maken geen eigen interpretaties zonder de feiten te kennen en laten onze vooroordelen varen.

Samenwerken

We helpen elkaar dagdagelijks om onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken. We trekken allemaal samen aan hetzelfde zeil. We respecteren gemaakte afspraken. We streven met z’n allen naar een tevreden klant en een kwaliteitsvol product. Ieders bijdrage in dit hele proces is even waardevol.

We werken samen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de van toepassing zijnde GMP wetgeving en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsnormen.

We kijken vooruit en zetten samen onze schouders onder een project. We staan open voor verandering en helpen zo goed mogelijk het vooropgestelde doel te bereiken. We blijven niet achterom kijken en werken op een positieve manier mee aan de toekomst van Medgenix.

We wijzen niet met de vinger naar elkaar. We schuiven fouten niet op elkaar af. We delen de verantwoordelijkheid en schenden het vertrouwen van onze collega’s, klanten of leveranciers niet.

We laten persoonlijke spanningen geen invloed hebben op onze onderlinge samenwerking. We erkennen dat persoonlijke discussies geen plaats hebben op de werkvloer en relativeren incidenten uit het verleden.

We werken samen, ook met onze klanten. We helpen hen dan ook zo goed mogelijk verder met elk probleem, en denken mee. We zijn trots op een tevreden klant.

Samen werken betekent voor ons ook dagdagelijks aandacht hebben voor elkaars welzijn en veiligheid. We melden gevaarlijke situaties en incidenten zodat we samen een veilige werkomgeving kunnen creëren.

Positivisme

We zijn enthousiast en dragen dit enthousiasme over bij het dagdagelijks uitvoeren van onze job. We begrijpen dat een negatieve ingesteldheid nog nooit positieve zaken te weeg bracht. We creëren een positieve, constructieve sfeer waarbinnen het aangenaam werken is.

We beklemtonen het positieve, zeggen het als het goed is en tonen waardering voor ieders bijdrage. We beseffen dat we zelf ook een positieve bijdrage leveren en belangrijk zijn voor Medgenix.

We onderzoeken steeds hoe het nog beter kan en beschouwen fouten als een kans om te leren en te groeien. We besteden onze energie enkel aan negatieve gebeurtenissen of fouten om na te gaan hoe we ze in de toekomst kunnen vermijden.

We motiveren elkaar door allen in eenzelfde richting te trekken met als doel: het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen, het beantwoorden aan de gestelde kwaliteitseisen en het respecteren van onze engagementen naar onze klanten. We geloven dat we deze doelstellingen kunnen waarmaken.

MEDGENIX BENELUX n.v. • Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgium • T +32-(0)56.42.67.11, F +32-(0)56.41.45.12